Trafikulykker

Advokater med speciale i erstatningssager

Få hurtig og højt kvalificeret rådgivning her!
Ring til os på tlf.:
38 41 03 18
  • No cure no pay
  • Gratis formøde
  • Fast kontakt med advokat

I forbindelse med en trafikulykke, eller hvis du udsættes for vold eller lægelig fejlbehandling, kan der opstår flere former for personskade, der berettiger dig til forskellige typer af økonomisk dispensation. Flere af dem kan være relevante i forbindelse med samme skade.

Tab af erhvervsevne / erhvervsevnetab

Medfører ulykken en varig nedsættelse af din evne til at skaffe dig indtægt ved arbejde, er du berettiget til en erstatning for den tabte erhvervsevne. Ved bedømmelse af erhvervsevnetabet tages der hensyn til, hvilke fremtidige muligheder du har for at tjene egen indtægt. I den forbindelse er det vigtigt at få den rigtige arbejdsmæssige afklaring hos kommunen (sygedagpenge, fleksjob, revalidering eller førtidspension).
Eftersom sagsbehandlingen ofte trækkes ud i længere perioder, yder vi også hjælp i forbindelse med håndteringen af Jobcenteret (kommunal afklaring). Det er vigtigt for os, at du oplever mindst muligt ophold og frustration i processen. Vi hjælper også med håndteringen af eventuelle problemer i forbindelse med sygedagpenge og kontanthjælp.

Erstatning af helbredsudgifter og andet tab som følge af skaden

Personskader betyder ofte, at det er nødvendigt at modtage behandling eller medicin for ens skade. I patientskadeerstatnings-processen hjælper vi med dine krav om dækning af diverse udgifter i forbindelse med behandlinger hos f.eks. fysioterapeuter eller kiropraktorer og udgifter til medicin, kørsel og lignende.

Erstatning ved varigt mén

Varigt mén er, når skaden kan defineres som en daglig ulempe i den personlige livsførelse. Varigt mén fastsættes på grundlag af en skades medicinske art og omfang og under hensyn til skadens forvoldte ulemper i den tilskadekomnes personlige livsførelse. Der udbetales økonomisk kompensation for varige mén, når méngraden vurderes at overstige 5 %.

Erstatningen for varigt mén skal dække den invaliditet, som ulykken eventuelt har medført. Erstatningen fastsættes til en procentdel af en fastsat forsikringssum. Méngodtgørelse kan endvidere kræves fra en ulykkesforsikring, såfremt en sådan er tegnet hos et eller flere forsikringsselskaber.

Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste betales ved mistet indtægt som følge af tilskadekomsten. Tabt arbejdsfortjeneste betales indtil dagen, hvor du kan genoptage arbejdet i samme omfang som før skaden, eller ved fastsættelsen af varigt mén.

Erstatning for svie og smerte

Svie og smerte defineres som hver sygedag skaden har medført. Svie og smerte er ikke en egentlig erstatning, men ses som en godtgørelse. Svie og smerte godtgørelse udbetales fra tidspunktet af skaden, til dagen hvor arbejdet genoptages, behandlingen afsluttes eller der fastsættes et varigt mén. Svie og smerte godtgøres med et fast beløb pr. dag du er syg.